STANOVY

I. Jméno organizace:

Český klub německých ovčáků se sídlem

Sídlo: Olbramovice
Působnost: Česká republika
Adresa: Olbramovice 170, 671 76

Český klub německých ovčáků (KNO) je společenská organizace která sdružuje zájemce o plemeno německý ovčák (chovatele, výcvikáře, zájemce a přátele). Je členem světové unie chovatelských spolků německých ovčáků (WUSV), kde zastupuje ČR.


II. Smysl a úkoly organizace

1. Řídí a usměrňuje chov NO prostřednictvím vlastním a krajských poboček
2. Vede záznamy o chovu NO.Podporuje chovu a výcvik německých ovčáků nepostradatelných a způsobilých jako pomocníci v zemědělství, jako služební psi v úřadech, jako ochrana při ohrožení osoby, života a majetku soukromých osob, jako pomocníci pro nevidomé i jako pomocníci v případech nouze (např. pádu lavin, zavalení osob apod.)
3. Dbá o neustálý rozvoj a zlepšování vloh NO pro všechny druhy potřeb a použití v souladu s platným standartem a vývojem plemene.
4. Seznamuje členy s vývojem plemene, upozorňuje na význačné jedince chovu
5. Seznamuje členy s výzkumy o chovu, dědičnosti, chorobách, apod.
6. Organizuje školení o chovu a výcviku NO.
7. Popularizuje plemeno na veřejnosti získává další zájemce o NO, o jeho chov a výcvik.
8. Rozvíjí sportovní činnosti a tím i tělesné zdatnosti majitelů NO a psovodů, rozvíjí plánovitý výcvik NO pro tu kterou potřebu.
9. Pořádá sportovní akce pro členy klubu.


III. Činnost klubu

1. Stanoví podmínky chovnosti plemene
2. Zveřejňuje bezprostředně veškeré informace a hodnocení.
3. Vydává klubový zpravodaj.
4. Popularizuje NO a dbá o rozšiřování členské základny.
5. Zajišťuje dohled nad zacházením se psy u svých členů a nad jejich chovatelskou činností (kontroly vrhů, kontroly paternity a maternity).
6. Schvaluje a vydává chovatelský, bonitační, výcvikový a výstavní řád pro plemeno NO.
7. Vede evidenci, školení, přezkušování, jmenování a delegování rozhodčích pro chovatelské a výcvikové akce a evidenci poradců chovu a tetovačů.
8. Vede chovatelskou a výcvikovou evidenci plemene, vydává průkazy původu a další chovatelské a výcvikové doklady.

9. Provádí všeobecnou poradenskou službu pro členy zejména o Stanovách klubu a otázkách právních a závazných povinnostech.


IV. Rozčlenění

1. Český klub německých ovčáků
2. Krajské pobočky
3. Místní pobočky


V. Místní rozdělení

Seskupení členů do nižších stupňů organizace je žádoucí, ale nesmí být samoúčelné. Hlavním zůstává i nadále členství v KNO, jehož postavení, činnosti a práci pro plemeno NO je nutno za každých okolností dát přednost před činností nižších organizací.
Místními organizacemi mohou být skupiny členů, sdružené do krajských poboček. Ve zvláštním případě může být v jednom místě založeno několik místních organizací, ale jen se souhlasem krajské pobočky. Počet a hranice krajských poboček určuje KNO.
Každý člen se přijetím stává automaticky členem krajské pobočky podle jeho bydliště.
Místním organizacím podle Stanov přísluší plnění úkolů tak, jak je možno v rámci místního nebo krajského obvodu, zejména výměna zkušeností mezi členy týkající se chovu a výcviku,
poskytování rad a pomoci při získávání a prodeji psů, při péči o čistotu chovu,udržování zařízení pro chov a výcvik, provádění zkoušek a chovatelských akcí.
K místním organizacím mohou patřit pouze členové KNO.

Krajské pobočky a místní organizace nemají zpravidla právní subjektivitu, platí pro ně stanovy určené KNO, které jsou vlastně součástí stanov KNO, který však neručí za závazky nižších organizačních stupňů.
Místní organizace mohou být zaneseny jako právní subjekt do příslušného klubového rejstříku jen z vyjímečných důvodů. K tomu je nezbytně zapotřebí předchozí písemný souhlas KNO, který může svůj souhlas učinit závislým na splnění určitých podmínek.


VI. Mládežnické organizace

V rámci místních organizací mohou být založeny i mládežnické organizace. Bližší stanoví prováděcí předpisy pro mládežnické organizace,které schvaluje rada klubu prostou většinou hlasů.


VII. Členské příspěvky

- Roční období se kryje s kalendářním rokem.
- Vstupní příspěvek stanoví předsednictvo KNO.
- Výši členského poplatku stanoví předsednictvo KNO se souhlasem rady klubu a zveřejní ji.
- Každý člen je oprávněn přihlásit k členství svou manželku a ostatní členy své rodiny, kteří s ním žijí ve společné domácnosti. Tito pak platí určený příspěvek, pokud se vzdají práva na klubový zpravodaj.
- Členský příspěvek je třeba uhradit do 30.10. předchozího roku.
- Není-li členský příspěvek uhrazen do 30.10. předchozího roku, členství zaniká.
- Členové KNO ze zahraničí platí skutečné výdaje (členský příspěvek a poštovné) spojené s jejich členstvím v klubu.
- v případě přerušení členství se stanovený členský příspěvek zvyšuje o částku stanovenou předsednictvem KNO.

VIII. Druhy členství

1. Čestné členství - tento druh členství může na návrh výboru klubu získat ten, kdo má obzvláštní zásluhy o rozvoj chovu NO nebo člen, který je více jak dvacet pět let členem klubu. Udělení schvaluje čI. konference.
2. Řádné členství - členem se může stát i osoba mladší l8-ti let.
3. Členství zahraničních členů.
4. Členové bez nároku na klubový zpravodaj - jsou zájemci a příznivci plemene - rodinní příslušníci členů - mají všechna práva řádných členů.
5. Úřady, svazy nebo jiné organizace se mohou stát řádnými členy, ale musí jmenovat svého zplnomocněného zástupce.


IX. Získání členství a jeho ztráta

1. Přihláška člena se podává písemnou formou. O případných námitkách proti přijetí nového člena rozhoduje výbor klubu - v případě odmítnutí členství se uvádí důvody nepřijetí.
2. Členství v klubu zaniká:
- zánikem klubu
- vystoupením člena - písemným sdělením výboru klubu vždy do 30.9. předchozího roku.
- vyškrtnutím z evidence pro neplnění povinností člena
- úmrtím


X. Práva a povinnosti členů klubu

Práva:
- volit a být volen do orgánu klubu. Volena může být osoba starší l8-ti let.
- Požívat všech výhod, které klub poskytuje (pokud pro jejich poskytování splňuje podmínky).
- Podávat návrhy, náměty, popř. stížnosti orgánům klubu.
- Požadovat od orgánů klubu nebo nižších org. stupňů jakoukoliv radu ve věcech chovu a výcviku NO, pokud předmětem nejsou otázky hospodářské nebo právní povahy.
- Účastnit se všech akcí klubem pořádaných.
- Vyžadovat plemennou dokumentaci.

Povinnosti:
- Platit řádně stanovený roční příspěvek v určeném termínu.
- Dodržovat členskou kázeň.
- Aktivně se podílet na činnosti klubu a zvyšování úrovně chovu a výcviku.
- Dodržovat přesně všechny své platební povinnosti.
- Odebírat klubový zpravodaj.
- Každou změnu bydliště neprodleně hlásit předsednictvu klubu a plemenné knize (platí pouze pro majitele chovných jedinců).
- Stížnosti nebo obvinění jakéhokoliv druhu, které se týkají některého člena klubu nikdy nesdělovat při některé akci nebo jen shromáždění a jím důvěrně sdělené spisy nebo sdělení držet v tajnosti.
- Získávat nové příznivce a členy klubu.
- Pro nečleny určuje výši poplatků rada klubu (např. PK)

XI. Orgány klubu

1. Členská konference
2. Rada klubu (předsednictvo a předsedové krajských poboček)
3. Předsednictvo.
4. Kontrolní a revizní komise.

1.Členská konference
- je nejvyšším orgánem klubu a rozhoduje o všech zásadních otázkách činnosti a hospodaření

Zejména:
- Projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření klubu.
- Projednává a schvaluje zprávu KRK
- Jedná a usnáší se o plánu činnosti na dané období
- Projednává činnosti předsednictva klubu a jedná o zásadních návrzích členů klubu
- Členskou konferenci svolává předsednictvo klubu podle plánu zpravidla lx za dva roky nebo požádá-li o to více než 1/3 členské základny písemně
- lx za čtyři roky svolává předsednictvo výroční členskou konferenci

Výroční členská konference:
- Stanoví zásadní úkoly pro činnost klubu v dalším období činnosti.
- Volí na čtyři roky 5-9tičlenné předsednictvo KNO, tříčlennou KRK s jedním náhradníkem. Počet členů předsednictva se stanoví s ohledem na počet členů klubu.
- Stanoví zaměření chovu a výcviku.

2.Rada klubu:
Rada se skládá z předsednictva a předsedů krajských poboček. Rada je hlavním orgánem v období mezi členskými konferencemi a v tomto období funguje jako valné shromáždění členů KNO. Na návrh Rady může předsednictvo povolat zasloužilé a zkušené členy klubu, kteří mají zkušenosti a zásluhu o chov NO nebo mají zásluhy a zkušenosti ve správě klubu jako čestné členy Rady, ale ne více než jednoho čestného člena na 5 000 řadových členů klubu.

Čestní členové Rady mají též jako předsednictvo hlasovací právo.
Rada může zasloužilého presidenta KNO jmenovat čestným presidentem, který je členem předsednictva rady a má zde hlasovací právo a to na doživotí.
Rada může kooptovat do předsednictva nového člena v případě, že zvolený člen nemůže z jakýchkoliv důvodů vykonávat funkci.
Rada může odvolat člena předsednictva pro neplnění povinností nebo hrubé porušení stanov.

3.Předsednictvo klubu:
- je statutárním zástupcem (orgánem) klubu.
- za klub jedná jeho president spolu s jednatelem nebo další pověřený člen předsednictva.
- Předsednictvo klubu řídí činnost v období mezi schůzemi (připravuje a svolává členské konference).
- Schvaluje výši členského příspěvku.

XII. Kárná opatření klubu.

Za porušení povinností a soužití v rámci činnosti klubu mohou být členům uložena předsednictvem klubu kárná opatření:
- Napomenutí s případným finančním postihem
- zákaz činnost i na dobu - jednoho roku
- dvou let
- pěti let
- vyškrtnutí spojené s odejmutím práva zapisovat od chovy do plemenné knihy

XIII. Závěrečná opatření
Stanovy KNO jsou závazné pro všechny členy klubu.
Předsednictvo klubu má právo vstoupit do koordinačního jednání s ostatními kynologickými organizacemi pro sjednocení společných akcí a řádů.
Stanovy klubu mají vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské a výcvikové činnosti klubu na hluboce demokratických principech. Změny stanov klubu musí být schváleny 2/3 většinou výroční členské konference.

STANOVY KRAJSKÝCH POBOČEK

Krajské pobočky musí přijmout stanovy podle navrženého vzoru z ústředí. Právní subjektivita krajských poboček není přípustná.
Volba vlastního, pro záležitosti krajské pobočky příslušného předsednictva přísluší krajské pobočce. Složení předsednictva je nutné ihned po provedené volbě ohlásit ústředí, stejně jako výsledek jakékoli doplňkové volby.

1. Název a okruh působnosti


Pobočka nese název
Krajská pobočka.................

Pobočka zahrnuje nejen k ní příslušející místní pobočky, ale také členy KNO, kteří nepříslušejí k místním pobočkám.

2. Úkoly

Krajská pobočka (KP) sleduje v rámci činnosti hlavní organizace výlučně a bezprostředně všeobecně prospěšné cíle. Je politicky a světonázorově neutrální. Je činná nezištně a nesleduje v první řadě vlastní hospodářské cíle. Prostředky KP mohou být použity jen pro účely podle stanov. Členové jako takoví nedostávají od KP žádné podpory z jejich prostředků. Žádná osoba nesmí být zvýhodňována výdaji, které jsou účelu organizace cizí, nebo výdaji nepřiměřeně vysokými (odměnami). Obecně prospěšné cíle a úkoly KP vyplývají z následujících ustanovení.
Pobočka musí v rámci cílů KNO podporovat práci hlavní organizace, jejich chovatelů a jejich přátel. K tomu patří:
Podpora chovatelství k výkonnosti a vzdělávání přednáškami, poučování a poradenstvi, podpora menších akci poboček při pravidelném střídání místa, dozor nad čistotou chovu v každém směru, dozor nad výcvikem, vyrovnáváni kompetenčních rozporů jednotlivých poboček, např. při zakládání nových sdružení v území působnosti již existujících místních poboček, poradní funkce pro vedení místních poboček.
Potvrzování voleb místních poboček.

K úkolům patří dale kazdoroční provádění krajské výstavy. Krajské pobočky mohou vybírat malé účelové částky k podpoře chovu a pro organizační potřeby, jak si je členové sdružení v KP na výročním shromáždění většinovým rozhodnutím sami uložili. Toto rozhodnutí vyžaduje souhlas ústředí.
KP jsou povinni dbát o to, aby všeobecně prospěšné snahy klubu byly v místních skupinách podporovány a aby byla členům dána příležitost k provozování sportu.

3. Vstup a výstup místních poboček

Vstup se řídí podle ustanovení ústředí. Vystoupení místní pobočky z některé KP a její přestup do jiné může nastat jen se souhlasem obou poboček a jen když může místní pobočka vstoupit
do jiné KP, která je pro plnění jejích úkolů zeměpisně příznivěji položena. Rozpouštění nebo zaniknutí místních poboček vede k jejímu vystoupení z KP automaticky. Předtím ale musí splnit závazky, které má ke KP.

4. Krytí výloh a jmění pobočky

Vystupující místní pobočky nemají nárok na majetek pobočky. Při rozpouštění pobočky se její majetek rozdělí stejnoměrně na její místní pobočky, nejsou-li žádné, pak případně ústředí, které ho použije ve smyslu svých všeobecně prospěšných cílů.

5. Předsednictvo, vedení, shromáždění členů

Předsednictvo KP tvoří: 1. předseda
2. místopředseda
3. vedoucí chovu
4. vedoucí výcviku
5. vedoucí sportu a mládeže
6. zapisovatel a archivář
7. pokladník
8. v případě potřeby mohou být s plným hlasem ve vedení
zvoleni také dva přísedící.

- Čestný předseda může být do předsednictva zvolen s poradním hlasem.
- Předsedové KP musí být nejméně pět let členy KNO.
- Předsednictvo KP odpovídá ústředí. Krajskou pobočku zastupuje předseda a při zaneprázdneění jeho místopředseda. Není-li zvolen místopředseda, pak v případě zaneprázdnění předsedy ho zastupuje vedoucí chovu.
Kompetence jednotlivých členů vedení vyplývá z jejich funkčního označení. V rámci tohoto podle působnosti jsou oprávnění zastupovat krajskou pobočku. K závazku přesahujícímu výši majetku pobočky nemá zmocnění ani předsednictvo ani jednotlivý jeho člen. Do smluv, které mají býti uzavřeny, musí být vložena podmínka, že zde ručí jen pobočka a jen svým majetkem.
- Vedoucí chovu a výcviku mají býti v bezprostředním spojení s výbory pro chov a výcvik ústředí a musí jejich pokyny předávat vedoucím chovu a výcviku. KP musí každoročně svolávat všechny vedoucí chovu a výcviku svého území ke shromáždění.
- Krajskému poradci chovu připadá především úkol dohlížet na chov podle vydaných směrnic, tedy podle chovatelského řádu a bonitačního řádu a podle směrnic pro chov.
- Poradci výcviku připadá především úloha dohlížet na plnění všech ustanovení a pokynů týkajících se výcviku, jako zkušebního řádu, výcviku pomocníků a pokynů výcvikové komise.

6. Volba předsednictva

Členové předsednictva se volí podle stanov na dobu čtyř let.
A sice buď na posledním shromáždění delegátů v roce, nebo na výzvu vedení KP písemnou cestou.
Volba členů vedení KP vyžaduje potvrzení ústředím. Kdyby se proti některému členu vedení vyskytlo konstruktivní votum nedůvěry, pak za ním musí stát nejméně třetina členů KP.

7. Zasedání předsednictva a členů

Obojí svolává písemně s udáním programu KP nejméně dva týdny předem. Zasedání předsednictva mají předcházet každému zasedání delegátů. Zasedání delegátů se mají svolávat podle potřeby, pokud možno při větších akcích na území KP.

8. Návrhy, hlasování

Právo podávat návrhy a hlasovat má kromě členů předsednictva každý člen. Návrhy pro příští členskou schůzi mají být podány písemně a natolik včas, aby mohly být uveřejněny v programu.
Při hlasování rozhoduje jednoduchá většina odevzdaných hlasů. K volbě do předsednictva je potřebná rovněž prostá většina hlasů. Nedosáhne-li žádný z kandidátů v prvním kole požadovanou většinu, provede se v druhém kole volba mezi dvěma kandidáty , kteří dosáhli nejvíce hlasů. Členové předsednictva jsou z hlasování vyloučeni, pokud se jedná o jejich vlastní volbu nebo zproštění funkce.

9. Všeobecná ustanovení

Ve všech ostatních bodech je nutné smysluplně použít stanov ústředí. Registrace KP jako podorgánu hlavní organizace je nepřípustná.

10. Změny stanov

Změny těchto stanov mohou být provedeny jen se souhlasem předsednictva ústředí.

11. Rozpuštění krajské pobočky

V případě rozpuštění KP připadá její jmění ústředí.


STANOVY MÍSTNÍCH POBOČEK


Místní pobočky musí přijmout stanovy podle vzoru předepsaného ústředím. Tyto stanovy musí být předloženy cestou krajských poboček ústředí ve dvojitém vyhotovení, s adresami zvolených vedení, se zápisem o založení pobočky a se seznamem členů. Změny nebo dodatky ke stanovám vyžadují schválení ústředí.
Volba vlastního výboru, kompetentního pro záležitosti místní pobočky, je v pravomoci MP (místní pobočky). Složení výboru je nutno ihned po volbě cestou krajské pobočky ohlásit ústředí, stejně jako výsledek event. doplňkových voleb. Všechny volby musí být potvrzeny krajskou pobočkou.
MP mají právo vybírat pro sebe zvláštní, menší roční příspěvek a vstupné. Majetek místní pobočky smí být použit jen ke kynologickým účelům a k jejich podpoře. Při rozpuštění nebo při zániku MP musí být její jmění s vyúčtováním výborem odevzdáno ústředí.